1.
นามสว่าง แ, เอกะกุล ธ, ศรีวันยงค์ ศ. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3. JEd [Internet]. 2015 Oct. 1 [cited 2024 Jul. 17];16(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673