1.
ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย. JEd [Internet]. 2015 Oct. 1 [cited 2024 Jul. 24];16(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670