1.
พลสมบัติ ป, ภิญโญอนันตพงษ์ ส. ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย. JEd [Internet]. 2015 Sep. 30 [cited 2024 Jun. 17];15(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654