1.
พละพร ว, เอกะกุล ธ, แสงประทีปทอง ว. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. JEd [Internet]. 2015 Sep. 30 [cited 2024 Jun. 23];15(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651