1.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. แนะนำหนังสือ. JEd [Internet]. 2021 Jul. 1 [cited 2024 Jun. 17];22(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721