1.
สมทา ส, พรมพันธุ์ อ. การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย. JEd [Internet]. 2022 Jul. 9 [cited 2024 May 28];23(1):93-108. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622