1.
เรืองศรี ส, ตั้งประภา ท. การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. JEd [Internet]. 2020 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 23];21(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806