1.
ไชยยะ ส. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21. JEd [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2024 Jun. 15];20(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852