1.
เขียววิจิตร ช, ธีรอรรถ พ. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. JEd [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2024 May 19];19(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716