ถูปาอ่าง อานุภาพ, and ลิซ่าลูคัส ลิซ่าลูคัส. “การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 18, no. 2 (December 29, 2017). Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864.