เพชระ อลิศรา, ไกรสกุล ไกรเดช, and ธรรมชาติ สืบพงศ์. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 18, no. 1 (July 6, 2017). Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170.