กอมณี สมคิด. “รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 17, no. 2 (February 27, 2017). Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533.