พะทำโล นวลจันทร์, บุญธิมา ราชันย์, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. “จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 17, no. 1 (June 15, 2016). Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582.