สุวรรณโค เสมอ, เอกะกุล ธีรวุฒิ, and สร้อยน้ำ สมคิด. “รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 2 (March 7, 2016). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247.