เจียระนัย ศรัณย์, ม่วงศิริธรรม พิมพา, and มณีอินทร์ อัศวิน. “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 2 (March 7, 2016). Accessed May 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237.