เจียระไน ศรัณย์, มณีอินทร์ อัศวิน, and เจียระไน วินิดา. “สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 14, no. 1 (October 16, 2015). Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727.