นามสว่าง แรกขวัญ, เอกะกุล ธีวุฒิ, and ศรีวันยงค์ ศิริพันธ์. “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (October 1, 2015). Accessed July 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673.