ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (October 1, 2015). Accessed July 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670.