วัฒนะรัตน์ ประพิมพ์พงศ์. “การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 16, no. 1 (October 1, 2015). Accessed July 14, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6663.