พลสมบัติ ปิยนุช, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. “ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15, no. 2 (September 30, 2015). Accessed June 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654.