พละพร วิหาญ, เอกะกุล ธีรวุฒิ, and แสงประทีปทอง วรรรณ์ดี. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15, no. 2 (September 30, 2015). Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651.