รณะบุตร ศศิธร, and ภิญโญอนันตพงษ์ สิริมา. “การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 15, no. 2 (September 30, 2015). Accessed June 18, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6650.