วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ กองบรรณาธิการ. “แนะนำหนังสือ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 22, no. 1 (July 1, 2021). Accessed June 17, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721.