สมทา สุภิญญา, and พรมพันธุ์ อินทิรา. “การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 23, no. 1 (July 9, 2022): 93–108. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622.