เรืองศรี สมจิตรา, and ตั้งประภา ทวิกา. “การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 21, no. 2 (December 31, 2020). Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806.