นาคะเสถียร กุลธิดา. “ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 21, no. 2 (December 31, 2020). Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679.