สุธาสิโนบล กิตติชัย. “หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 20, no. 1 (June 28, 2019). Accessed July 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11940.