เขียววิจิตร ชีวัน, and ธีรอรรถ พีรนุช. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 19, no. 2 (December 28, 2018). Accessed May 19, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716.