ถูปาอ่าง อ., and ลิซ่าลูคัส ล. “การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 18, no. 2, Dec. 2017, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864.