เพชระ อ., ไกรสกุล ไ., and ธรรมชาติ ส. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 18, no. 1, July 2017, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170.