เรือนนะการ ฐ., and ศรีอำไพ พ. “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 17, no. 2, Feb. 2017, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8544.