กอมณี ส. “รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 17, no. 2, Feb. 2017, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533.