พะทำโล น., บุญธิมา ร., and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. “จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 17, no. 1, June 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582.