สุวรรณโค เ., เอกะกุล ธ., and สร้อยน้ำ ส. “รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 2, Mar. 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247.