เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ., and มณีอินทร์ อ. “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 2, Mar. 2016, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237.