เจียระไน ศ., มณีอินทร์ อ., and เจียระไน ว. “สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 14, no. 1, Oct. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727.