นามสว่าง แ., เอกะกุล ธ., and ศรีวันยงค์ ศ. “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 1, Oct. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673.