ภิญโญอนันตพงษ์ ส. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 1, Oct. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670.