วัฒนะรัตน์ ป. “การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 16, no. 1, Oct. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6663.