พลสมบัติ ป., and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. “ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 15, no. 2, Sept. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654.