พละพร ว., เอกะกุล ธ., and แสงประทีปทอง ว. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 15, no. 2, Sept. 2015, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651.