วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. “แนะนำหนังสือ”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 22, no. 1, July 2021, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721.