สมทา ส., and พรมพันธุ์ อ. “การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 23, no. 1, July 2022, pp. 93-108, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622.