เรืองศรี ส., and ตั้งประภา ท. “การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 21, no. 2, Dec. 2020, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806.