นาคะเสถียร ก. “ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 21, no. 2, Dec. 2020, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679.