สุธาสิโนบล ก. “หลักสูตรและการเรียนรู้แบบดิจิทัล”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 20, no. 1, June 2019, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11940.