ไชยยะ ส. “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 20, no. 1, June 2019, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852.