เขียววิจิตร ช., and ธีรอรรถ พ. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, vol. 19, no. 2, Dec. 2018, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716.