[1]
ถูปาอ่าง อ. and ลิซ่าลูคัส ล., “การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย”, JEd, vol. 18, no. 2, Dec. 2017.