[1]
เพชระ อ., ไกรสกุล ไ., and ธรรมชาติ ส., “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”, JEd, vol. 18, no. 1, Jul. 2017.